ළමා සමාජ

 අනු අංකය    ළමා සමාජයේ නම      ලිපිනය    ලියාපදිංචි අංකය    වසම  
 01    ගල්වලයාය සිත්පුබුදු    ගල්වලයාය,තණමල්විල    MON/thanamalwila/pccs/cc/01    කිවුල්ආර
 02     අධිෂ්ඨාන සිත් පුබුදු     ගගේයාය 02,කිවුල්ආර,තණමල්විල     MON/thanamalwila/pccs/cc/02     කිවුල්ආර
 03    බෝදාගම සිත්පුබුදු    බෝදාගම,තණමල්විල    MON/thanamalwila/pccs/cc/03    බෝදාගම
04     මහපැලැස්ස සිත් පුබුදු    මහපැලැස්ස,කොට/මංකඩ    MON/thanamalwila/pccs/cc/04    කණ්ඩියපිටවැව
 05    අළුත්ගොඩ සිත් පුබුදු    අළුත්ගොඩ,තණමල්විල    MON/thanamalwila/pccs/cc/05    සිත්තරම
 06    කිවුල්ආර සිත් පුබුදු    කිවුල්අාර.තණමල්විල    MON/thanamalwila/pccs/cc/06    කිවුල්ආර
 07    තණමල්විල 3කණුව සිත්පුබුදු    බෝදාගම,තණමල්විල    MON/thanamalwila/pccs/cc/07    බෝදාගම
08   11 පියවර සිත්පුබුදු   ජනපද 11,හම්බෙගමුව,ත/විල   MON/thanamalwila/pccs/cc/08   හම්බෙගමුව
09   ගාමිණිපුර සිත් පුබුදු   ගාමිණිපුර,තණමල්විල   MON/thanamalwila/pccs/cc/09   සිත්තරම
10   ෂාලෝම් ළමා සමාජය   අළුත්ගොඩ,තණමල්විල   pccs/08/02/30/065   සිත්තරම

 

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

 අනු අංකය    ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියේ නම     ලියා පදිංචි අංකය     වසම  
 01     ගඟේයාය සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය     ඌ/මො/තණ/147/3    සිත්තරම 
 02    ගැමුණු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය    ඌ/මො/තණ/147/1    සිත්තරම
 03    ජීවන්ගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය        සිත්තරම
 04    කෙත්සිරිගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය    ඌ/මො/තණ/147/A/1    සීනුක්කුව
 05    එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය    ඌ/මො/තණ/147/C/2    කිවුල්ආර
 06    පුබුදු ගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය    ඌ/මො/තණ/147/C/2    කිවුල්ආර
 07    සමාධිගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය    ඌ/මො/තණ/147/D/2    බෝදාගම
08   කොමළිගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය   ඌ/මො/තණ/147/D/3   බෝදාගම
09   සුහද එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය   ඌ/මො/තණ/147/B/2   උස්ගල
10   මිල්ලගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය   ඌ/මො/තණ/147/C/2   අළුත්වැව
11   ගොවිපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය   ඌ/මො/තණ/148/2/1   කහපැලැස්ස
12   වටමඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය   ඌ/මො/තණ/149/4   හම්බෙගමුව
13   බ්ම්පොකුණුගම ගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය   ඌ/මො/තණ/149/6   හම්බෙගමුව
14   සීනුග්ගලපාරගමග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියසමිතිය   ඌ/මො/තණ/149/7   හම්බෙගමුව
15   කුමාරගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියසමිතිය   ඌ/මො/තණ/148/3   සූරියආර
16   නවසිරිපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියසමිතිය       සූරියආර
17   සඳගලගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියසමිතිය       කණ්ඩියපිටවැව

News & Events

26
Apr2017
පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

26
Apr2017
ආරාධනා

ආරාධනා

 සුහද ආරාධනා   

Scroll To Top