• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මෙ‍ාණරාගල
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • තණමල්විල පොලිසිය
  • ප්‍රාදේශිය සභාව තණමල්විල

News & Events

26
Apr2017
පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

26
Apr2017
ආරාධනා

ආරාධනා

 සුහද ආරාධනා   

Scroll To Top