• උස්ගල
 •        1. ඉත්තෑගල මාර්ගය කොටසක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  •        2. 9 කණුව ආරණ්‍ය සේනාසන මාර්ගය ‍බෝක්කුවක් දමා කොටසක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
   • 3.සේවා පියසක් ඉදිකිරීම
   • 4. වැසි ජලයෙන් යටවන නිකආර මාර්ගයේ එම කොටස සඳහා මීටර් 500 පමණ නව මාර්ගයක් ඉදිකිරීම
   • 5. රණවිරු මාවතට අදාල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • සීනුක්කුව
  1. ගලගම පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම මීටර් 250
  2. පාලම අසල වන්දනාකරුවන් සඳහා වැසිකිලි ඉදිකිරීම
  3. ගල්වංගුව පාර මීටර් 200 ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  4. තනුක මහතාගේ නිවස අසල සිට ඩබ්.ඒ.බුද්ධික මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම මීටර් 200
  5. සේවා පියස ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම
 • සූරියආර
  1. නයිවල ආර මාර්ගය සදහා පෙට්ටි පාලමක් ඉදිකිරීම
  2. 23 ජනපදය මාර්ගය බොරළු යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය
 • අලුත්වැව
  1. නැබඩපැලැස්ස හන්දියේ සිට බුරුතගොල්ලගම දක්වා මාර්ගය මීටර් 1800 ක් ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම
  2. බෝගහ අසලින් පටන්ගෙන කේ.එල්.නාලක මහතාගේ නිවස දක්වා කිලිම්බුන්න මාර්ගය කිලෝමීටර් 2 ක් ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම
  3. බිම්පොකුණුගම මාර්ගයේ බෝක්කු 2ක් ඉදිකිරීම හා මීටර් 500 ක් මෝටර් ග්‍රේඩර් කර ග්‍රෙවල් ඇතිරීම
  4. ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය මීටර් 1200 ක් ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම
  5. සේවා පියසක් ඉදිකිරීම
 • මහවැව
  1. පෙරපාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම
  2. මුතුපෝරුව පන්සල ලග සිට කන්තෝරුව දක්වා මාර්ගය කි.මී. 1 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය
  3. කලවැල්ගල පන්සල ඉදිරිපිට මාර්ගය මීටර් 400 ක් ග්‍රෙවල් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය
  4. කිවුල වැවේ ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය කැඩුණු ස්ථානය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  5. හතරසිංහ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය මීටර් 450 ක් ග්‍රෙවල් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය
 • කහකුරුල්ලන්පැ ලැස්ස
  1. දිමුතු කඩය ඉදිරිපිට මාර්ගය නළ ළිද ලග සිට ඌරුහොර සහ දේවගිරි කන්ද දක්වා බොක්කු 7 ක් යොදා මීටර් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය
  2. දරයාය මාර්ගයේ ඩබ්.ඒ.මල්ලිකා මහත්මියගේ ඉඩම අසල බෝක්කුවක් යෙදීම
  3. ඇල පාර මීටර් 100 ක් බෝක්කු 3 ක් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය
  4. කරපිංචාලන්ද පාර ජනපදය වසම දක්වා බොක්කු 3 ක් යොදා මීටර් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය
  5. හිතවත් මාවත බොක්කු 3 ක් යොදා කි.මී 1  ක් ප්‍රතිසංස්කරණය
 • කොටවෙහෙරමංකඩ
  1. ගල්ඉරාමංකඩ පිළිරුව අසල සිට විමල් මහතාගේ නිවස දක්වා මීටර් 1300 ක් ග්‍රෙවල් දමා පිළිසකර කිරීම
  2. දම්වැල්ඕඩය පන්සල අසල සිට පොතුපිටිය වැව් බන්ට් එක අසලට කි.මී.1ක් ග්‍රෙවල් දමා පිළිසකර කිරීම
  3. සමෘද්ධි මාර්ගය බෝක්කු 2ක් සමග මීටර් 1500 ක් ග්‍රෙවල් දමා පිළිසකර කිරීම
  4. තොරන් හන්දියේ සිට වැලිආර දෙසට අතුරු මාර්ගය කි.මී. 2ක් බොරළු දමා පිළිසකර කිරීම
  5. බෝගස්වැව පිටවානුව අසල මීටර් 30 ක් පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නිකවැව
  1. නිකාර ගම සිට 18 කණුව උඩවලව මාර්ගය දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ මීටර් 1300 ක් සංවර්ධනය කිරීම
  2. නිකවැව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ වහල ප්‍රතිසංස්කරණය
  3. 21 කණුව සිට නිකවැවට වැටෙන පන්සල පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
  4. සේවා පියස ඉදිකිරීම
  5. ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීම
 • කිවුල්ආර
  1. කිවුල්ආර ප්‍රජාශාලාවේ මුදුන් වහලට මුදුන් ෂීට් දමා වහල සකස් කිරීම,මිදුල පස් දමා සකස් කිරීම,වැසිකිලියක් ඉදිකිරීම,ප්‍රජාශාලාවේ ගබඩා කාමරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
  2. ගල්වලයාය ප්‍රජාශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
  3. නදීමාවත ග්‍රෙවල් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
  4. ඊ.එස්.ස්ටැන්ලි මහතාගේ නිවස අසලට හා එස්.ජේ.පේමාවතී මහත්මියගේ නිවස අසලට බෝක්කු 2ක් ඉදිකිරීම හා ශ්‍රමදාන මාවත මීටර් 750 ක් ග්‍රෙවල් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
  5. බී.එස්.එච්.වෙළඳසැල අසලින් මැදගම දෙසට යන මාර්ගය මැදගම හන්දිය දක්වා කොටස කි.මී.1ක් ග්‍රෙවල් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
  6. ටී.පී.ඥානවතී මහත්මියගේ නිවස අසලට හා ප්‍රජාශාලාව අසලින් නදී මාවත දෙසට යන මාර්ගයට බෝක්කු 2 ක් ඉදිකිරීම හා ශ්‍රියානි වන්නිගම මහත්මියගේ නිවස අසලින් කුඹුරු යායට යන මාර්ගය මීටර් 500 ක් ග්‍රෙවල් දමා සකස් කිරීම
 • හම්බෙගමුව
  1. ධිවර ගම්මානය අතුරු මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය  - කි.මී.4
  2. 1 පටුමග -එල්.වයි.රෝහිත සංජීව මහතාගේ නිවස අසලින් පටන් ගෙන බී.ජී.සොමාරිස් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම -කි.මී.1
  3. 2 පටුමග - සේවා පියස අසල සිට සුසාන භමිය හරහා දිවෙන මාර්ගය ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම - කි.මී. 2
  4. 3 පටුමග - මිහිඳු පෙරපාසල අසල සිට එම් සුරවීර මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන මාර්ගය ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම - කි.මී 1.5
  5. දෙගල්ආරගම ජී සුනිල් ගුණවර්ධන මහතා‍ගේ නිවස අසල සිට විදුලි කුටිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම - කි.මී. 1.2
  6. රතඹලාගම සියඹලාගස්වැව මාර්ගය( ජයතිලක මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන) ප්‍රතිසංස්කරණය - කි.මී.1
  7. වටමඩගම කේ.බී.ජී.ධර්මසේන, ඩබ්.ඒ.සිරිපාල, ඩබ්.ඒ.අමරපාල මහතාගේ නිවෙස් අසලින් යන මාර්ගය සදහා බෝක්කු 3ක් යෙදීම
  8. හම්බෙගමුව මුතුමාල රජමහා විහාරය, රතඹලාගම බෝධිරාජාරාමය දහම් පාසල් සහ හම්බෙගමුව සේවා පියස සඳහා වැසිකිලි ඉදිකිරීම
  9. පලුඅත්ත කරමැටිය අතුරු මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය(පලුඅත්ත කරමැටිය කන්ද බෑවුම නන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට සුනිල් මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය . කි.මී. 1
  10. නිකේ වෙහෙර පුරාවිද්‍යා ඉඩම අසල සිට පලුඅත්ත කරමැටිය මාර්ගය‍ ග්‍රෙවල් දමා මෝටර් ග්‍රේඩර් කිරීම -කි.මී.1.5
 • සිත්තරම
  1. ගගේයාය ජයන්ති හෝටලය අසල සිට මීටර් 100 පස්මන් හන්දිය දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  2. ජයවික්‍රම මහතාගේ නිවස අසල සිට ඇඹිලිපිටිය පාර දක්වා මාර්ගය පැති කාණු සකස් කිරීම - මීටර් 800
  3. කිරිමණ්ඩලය ඉදිරිපිට ඇති හරස් පාර අවසාන මීටර් 50 කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  4. වෙදගෙදර ඉදිරිපිට හරස් පාර (වම් පැත්ත මාර්ගය)බොරළු අතුරා පැති කාණු සකස් කිරීම - මීටර් 100
  5. ගාමිණීපුර ප්‍රධාන පටුමග ගරාජ් එක දක්වා මාර්ගය  පැති කාණු සකස් කිරීම - මීටර් 200
  6. අලුත්ගොඩ කනත්ත අසල සිට ගග දක්වා මාර්ගයේ පැති කාණු ඉදිකිරිම - මීටර් 500
  7. අලුත්ගොඩ සමගි පෙරපාසල්  නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම
  8. අත්තම් නිවාස අංක 27 නිවස අසල බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා මීටර් 50 ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  9. අලුත්ගොඩ පෙරපාසල් මාවතේ පැතිකාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම- මීටර් 500
 • බෝදාගම 
  1. සේවා පියසක් ඉදිකිරීම (ඉඩම වෙන්කර ඇත)
  2. ආදර්ශ ගම්මානය ක්‍රීඩා පිටිය අලුත්වැඩියා කිරීම
  3. බෝදාගම මහ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය අලුත්වැඩියා කිරීම
  4. බෝදාගම ගමට ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදිකිරීම
  5. 1,2,3 පටුමගවල් වල ඇති බෝක්කු ප්‍රතිසංස්කරණය
  6. අඩි 20 පාර බෝක්කු යොාදා ප්‍රතිසංස්කරණය
  7. සමාධිගම 2 ,5  පටුමගවල් වල බෝක්කු යොදා පැති කාණු සැකසීම
  8. බෝදාගම වැවේ ඇල මාර්ගය සැකසීම
 • කණ්ඩියපිටවැව 
  1. මහපැලැස්ස පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම
  2. කණ්ඩියපිටවැව පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම
 • හම්බෙගමුව ජනපදය
  1. මයිලවලින් පටන්ගෙන ථුපාරාම විහාරස්ථානය අසලින් ජනපදය බෝගහ දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය - කි.මී.4
  2. ඩබ්.ජී.අමරපාල මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වන ජනපදය මැද පාර බෝගහ දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය - කි.මී. 2.5
  3. දඹේවැව මාර්ගය ටී.ඒ.අබේපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට දඹේවැව දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය - කි.මී.2.7.

News & Events

26
Apr2017
පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

පුන් සඳ ගී මියැසිය - Season 03

26
Apr2017
ආරාධනා

ආරාධනා

 සුහද ආරාධනා   

Scroll To Top